Български
English
Посетител №:
978899


Отдел „Най-нова история”

           Началото на отдел „Най-нова история” е поставено през 1963 г. Хронологически той обхваща периода от 9 септември 1944 г. до наши дни. Предмет на неговата дейност е събирането, проучването, систематизирането и популяризирането на историята на Враца и Врачанския край за горепосочения период. До началото на 90-те години на ХХ в. съществува под името „Социалистическо строителство”. През 1980 г. е разкрита експозиция на отдела, в която, посредством снимки и експонати, са представени основните моменти от политическия, икономическия, социалния и културен живот на Враца и региона. Експозицията е закрита през 1990 г.
     Основните дейности, които извършват уредниците от този отдел, са: събирателска, научно-изследователска, експозиционна и методическа. Събират се, обработват се и се систематизират:
     - данни и материали, свързани с най-новата история на Врачанския край след 9 септември 1944 г. (обществено-политически и културен живот);
     - сведения, рекламни и други материали и образци от производствата на промишлените предприятия и фирми във Врачанския край;
     - спомени, снимки, вещи и документи на видни политически дейци, свързани с най-новата история на Врачанския край;
     - материали от юбилейни годишнини на предприятия, училища, читалища, селища и личности и други.
Основният фонд на отдел „Най-нова история” наброява 20 301 инвентарни единици, а научно-спомагателнияг - 17 914. Притежава колекции и експонати, сред които:
     - снимки, документи, лични вещи и спомени на участници в Отечествената война от Враца и Врачанския край;
     - значки, ордени, медали и юбилейни монети;
     - знамена, флагчета, купи и плакети;
   - техника от периода на социализма – радиоапарати, магнетофони, пишещи машини и други;
     - материали, свързани с историята на бригадирското движение и дейността на ОФ и БКП във Враца и Врачанско;
    - снимки, документи, печатни издания, награди и отличия, свързани с развитието на промишлеността и селското стопанство, както и образци от производството на всички по-големи предприятия, действали на територията на Враца и Врачанско до края на 90-те години на ХХ век;
    - предизборни материали от социалистическия период и от периода на демокрацията;
   - рекламни материали за Националния фестивал на Малките театрални форми, Ботеви дни, Международен младежки театрален фестивал „Време”;
    - снимки, документи и рекламни материали, свързани с историята на селища, предприятия, личности, институции, организации, училища и други.
     Научно-изследователската дейност на специалистите в отдела обхваща теми от политическия, икономическия, културния и обществения живот на Враца и региона. Уредниците са автори на дипляни, брошури, научни статии в различни издания, участват в уреждането на музейни сбирки.
     Отделът няма постоянна експозиция, но се представя чрез временни изложби, тематично обвързани с годишнини на селища, предприятия, училища, институции, организации и личности. Приемат се и се експонират гостуващи изложби. Оказва се методическа помощ по история на учители, ученици и студенти.

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.