Български
English
Посетител №:
978885


Отдел „История на България - ХV-ХІХ в.”


         Хронологическият обхват на периода обуславя проучването на широк кръг проблеми, отнасящи се до историческото развитие на града и региона в условията на чуждо политическо и религиозно владичество. Особен интерес представляват ХVІІІ в. и ХІХ в., доколкото по това време Враца е един от водещите възрожденски градове в българските земи – с развити занаяти; с търговия, излизаща далеч извън пределите на Османската империя; с първи наченки на капиталистическо производство (долапите за точене на коприна); с политически и културен потенциал, проявил се в откриването на светско училище още в 1822 г. и в църковната разпра, разрастнала се в борба за български владика и самостоятелна българска църква. Врачанският край е неразривно  свързан с историята и подвига на Ботевата чета. Въпросите, свързани с църковно-народните борби, с просветното дело, с националноосвободителното движение, с възрожденската култура и изкуство, стоят в основата на събирателската, научно-изследователската и популяризаторска дейност на уредниците в отдела.
         Във фонда на отдела се съхраняват колекции от старопечатна книжнина, икони и оръжие. Изключително важен и ценен е документалният архив на врачанската фамилия Хаджитошеви, обхващащ един продължителен период в границите на ХVІІІ- ХХ в. и съдържащ сведения от разнороден характер за редица български градове, поради което се явява първостепенен извор от национално значение.

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.